آ گاهی !‏

ghru_admin
image

اگاهی! موسسه تحصیلات عالی غور برای بار اول در سال ۱۴۴۴ ه ق در رشته ذیل به سویه دوکتوراو ماستر به کادر علمی جدی ضرورت دارد. 

پوهنحی تعلیم و تربیه: دیپارتمنت انگلیسی (۱) بست.

متقاضیان از تاریخ ۱۴۴۴/۱۰/۲۴ الی ۱۴۴۴/۱۱/۲۴ ه ق در خواستی شمولیت در کادر علمی خویش را ضم اصل ترانسکریپ نمرات، کاپی اعلان از وب سایت وزارت،و کاپی تذکره تابعیت به موسسه تحصیلات عالی غور تسلیم نمایند 

 

User account menu