معاونیت امور محصلان

معاونیت امور محصلان

تاریخچه

معاونیت امور محصلان در مؤسسه تحصیلات عالی غور از سال 1394 هـ.ش، به این سو از جمله زیر مجموعه­های معاونیت عملی بحساب می آمد، که تمام فعالیت های خویش را در تحت چوکات فعالیت­های معاونیت علمی این مؤسسه به پیش می برد، تا اینکه به یمن وبرکت نظام امارت اسلامی از سال 1402 به این طرف این بخش بشکل مستقل بنابر لزوم دید وزارت تحصیلات عالی، در این کانون اکادمیک در تشکیلاتش افزوده شد، که از سال 1402 به این سو مجموع فعالیت­ها وبرنامه­های خود را بصورت مستقل در چوکات این موسسه به پیش می برد.

اهمیت

معاونیت امور محصلان منحیث نخستین مرجع برای بر قراری تماس محصلان با اداره مؤسسه است. همچنان نهادهای اکادمیک تمام فعالیت­های خود را بر تولید وعرضه دانش برای محصلان استوار می­­سازد، محور تمام عملکرد­ها در نهادهای تحصیلی در جهت رشد وانکشاف استعداد های محصلان می­چرخد.  بنا براین معاونیت امور محصلان به عنوان نظارت کننده وطرح کننده پالیسها مربوط به تمام امور محصلان بوده ودر پوهنتون­ها از نقش وجایگاه ویژه برخور دار است، تمام عوامل که موفقیت محصل را تضمین می­کند در قدم اول وابسته به فعالیت­های اثر بخش معاونیت امور محصلان می­باشد.

معاونیت امور محصلان وظایف خود را در قالب ، سه مدریت: مدریت فارغان، مدریت عمومی امور محصلان، مدریت محصلان  وکمیته­های مختلف انجام می­دهد.

دیدگاه

دیدگاه معاونیت امور محصلان مؤسسه تحصیلات عالی غورانست، که  قصد دارد تا به عنوان یکی از معاونیت های مهم این مؤسسه، از طریق ایجاد محیط مناسب جهت ارتقای مهارت­های علمی، مسلکی وشگوفایی استعدادهای نهفته نسل جوان این مؤسسه مطرح شود محصلان ما بایست منحیث جوان مؤمن، متعهد وارزشمند در امور آموزش با ابتکار وپشت کار خستگی ناپذیر توام با مشارکت فعال در امور علمی واجتماعی به درستی تبارز نمایند.

رسالت

معاونیت امور محصلان مأموریت دارد تا با استفاده از نظریات صاحب نظران ومتخصصان مجرب مسلکی وتوانمندی استادان نخبه، مشارکت محصلان را در ارائه خدمات درسی وپوهنتونی هموار نموده واز همین طریق به شگوفایی استعدادهای علمی، فرهنگی، هنری  و ورزشی محصلان به پردازد تربیت محصلان با انگیزه تحصیل وخدمت وفراهم سازی محیط مناسب ومصؤن از نظر علمی وروانی با همکاری دفاتیر خدمات اداری.

ارزش­ها

 • ارتقای شرایط اخلاقی، دینی، وفرهنگی محصلان
 • تمرکز زدایی در امور علمی ومهارتی
 • مشارکت محصلان در انجمن­های فرهنگی، علمی، واجتماعی
 • ایجاد روحیه وطن دوستی وعرضه خدمات بدون تعصب
 • تعهد وتخصص علمی ومسلکی

اهداف

 • ايجاد سیستم منظم  درمدریت امور محصلان
 • بهبود زمینه های تدریسی
 • بهبود امور تسهیلی ورفاهیی

فعالیت های عمده معاونیت امور محصلان

 • نظارت از امور محصلان غرض شمولیت در پوهنحی ها، لیلیه­ها واجرای امور بدل اعاشه محصلان؛
 • نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم­ها، ترانسکریپت­ها ونتایج امتحانات وتوزیع کارت های هویت برای محصلان؛
 • نظارت وکنترول از امور مربوط به حفظ ونگهداری اسناد شمولیت وفراغت محصلان؛
 • نظارت از تامین نظم وتطبیق مقررات دسپلینی بالای محصلان؛
 • وارسی ونظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل وتبدیلی محصلان؛
 • نظارت ورهنمایی از امور مربوط به توزیع صنف­های درسی جهت تدریس به موقع محصلان در پوهنحی­ها؛
 • نظارت وکنترول از ترتیب وتطبیق تقسیم اوقات ­ها غرض آغاز دروس واخذ امتحانات در پوهنحی ها؛
 • همکاری و رهنمایی سیستماتیک با کمیته محصلان ممتاز به منظور معرفی آن­ها به برنامه های تحصیلی در کشورهای خارجی؛
 • همکاری و رهنمایی با شورای فرهنگی مؤسسه جهت عرضه بهتر فعالیت­های فرهنگی، و اجتماعی محصلان،
 • کنترول ونظارت از ترتیب جداول نتایج وفراغت محصلان جهت معرفی فارغان به موسسات دولتی وخصوصی؛

سازماندهی ومراقبت از تدویر کنفرانس­های علمی وسیمینار های محصلان در پوهنحی­های مربوط.

User account menu