مدیریت عمومی تکنالوژی معلوماتی و ویدیو کنفرانس‌ها (آی‌تی)

این مدیریت در سال ۱۳۹۰هـ.ش. تأسیس گردیده؛ ارائه ی خدمات آی‌تی، فراهم نمودن سهولت‌ها در عرصه تکنالوژی معلوماتی به سطح مؤسسه، تطبیق پالیسی‌های امنیتی در بخش سیستم‌ها، ارسال و دریافت مکاتب از طریق آرشیف، ترتیب و تنظیم ویدیوکنفرانس‌ها، مدیریت شبکه و توزیع انترنت برای پرسونل اداری، کادری و محصلین، رسید‌گی به مشکلات نرم افزار و سخت افزار، حفظ و مراقبت از وسایل و تجهیزات آی‌تی، مدیریت ویب‌سایت، ظرفیت‌سازی محصلان، کارمندان و استادان در عرصه علم تکنالوژی از جمله اهداف مدیریت تکنالوژی معلوماتی می‌باشد.

User account menu