در باره معاونیت علمی و امور محصلان

معاونیت علمی و امور محصلان

بدون شک عرضه خدمات علمی معیاری و رهبری سالم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی با رهبری و زعامت توانمند و مقتدر انجام  و توسط بخش های مربوط به پیش برده می شود. یکی از این بخش ها در نظام تحصیلات عالی، بر مبنای اصول و مقررات تحصیلات عالی کشور، معاونیت علمی می باشد. با در نظرداشت سلسله مراتب، معاون علمی به عنوان مسئول تمام امور آموزشی و اکادمیک پوهنتون ها، غرض رشد و توسعه سطح تحصیلی، مسئولیت برنامه ریزی و راه اندازی تحقیقات علمی، ارائه کنفرانس ها و سیمینار ها و تلاش بخاطر به روز رسانی سیستم های آموزشی را به عهده داشته و از امور اکادمیک پوهنحی ها و تطبیق پلان های درسی، نظارت به عمل می آورد. تنظیم  و تطبیق برنامه های آموزشی پیش رفته و استفاده از میتود های به روز علمی، جهت رشد و توسعه تحصیلات عالی بر بنیاد معیار های پذیرفته شده ملی و بین المللی و نظارت از اجرای درست و به موقع برنامه های آموزشی از وظایف اصلی معاونیت علمی پوهنتون می‌باشد.

بخاطر اعتلا و رشد علمی و فرهنگی، جامعه ما بیشتر از هر روز نیاز به فراگیری دانش، تدریس و تحقیق دارد.

بیوگرافی پوهنیار سید شیر آقا هاشمی معاون علمی و امور محصلان

محترم سید شیر آقا هاشمی، به تاریخ 28 اسد 1368 هـ ش در ولسوالی لعل و سر جنگل دیده به جهان گشود. وی در سال 1387 دوره تحصیلی مکتب را در لیسه ذکور مرکز لعل به اتمام رساند. در سال 1388 شامل دوره لیسانس پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون هرات، و در سال 1391 با درجه عالی از دیپارتمنت انگلیسی پوهنحی تعلیم و تربیه فارغ التحصیل گردید. موصوف پس از فراغت دوره تحصیلی لیسانس، به تاریخ 22 حمل 1392 به حیث نامزد پوهیالی به دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی، پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی غور، مقرر گردید و مدت چهار سال بدون وقفه به حیث استاد در دیپارتمنت انگلیسی ایفای وظیفهنمود. در خزان 1394 به امتحان زبان انگلیسی بخاطر بورسیه های آزاد ICCR اشتراک و موفق به بورسیه ICCR کشور هندوستان گردید. بعد از ختم سمستر بهاری 1395 عازم کشور هند غرض فراگیری دوره ماستری گردید.

وی به تاریخ 15 جون 2016 میلادی شامل برنامه ماستری در پوهنتون گجرات هندوستان گردید و در 24 ماه اپریل 2018 میلادی دوره ماستری را موفقانه در پوهنتون گجرات کشور هندوستان سپری نموده و سند ماستری خود را از پوهنتون متذکره با درجه اعلی بدست آورد.

استاد هاشمی در بهار سال 1392 به حیث نامزد پوهیالی در دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی مقرر گردید و. و در اوایل زمستان 1398 به حیث معاون علمی و امور محصلان مقرر گردید.
در طول دوره خدمت خویش به موسسه تحصیلات عالی غور برای مدت بیشتر از هفت سال خدمات استادی، سرپرستی و آمریت دیپارتمنت را موفقانه به ثمر رسانید. مدت چهار سال به عنوان استاد و سه سال به حیث سرپرست آمریت دیپارتمنت انگلیسی ایفای وظیفه نمود و پس ختم دوره ماستری و تثبیت رتبه علمی پوهنیاری در تابستان سال 1398 به حیث آمر دیپارتمنت انگلیسی تعیین گردید و در خزان سال 1398 ه ش از طریق شورای علمی موسسه به حیث کاندیدای معاونیت علمی و امور محصلان به وزارت تحصیلات عالی معرفی و با حکم عالیقدر ریاست جمهوری در بست رتبه (2) در آوایل زمستان 1398 به حیث معاون علمی و امور محصلان مقرر گردید.

ماده ی یازدهم: وظایف معاون علمی مؤسسه تحصیلات عالی عبارت اند از؛

 1. اجرای وظایف رئیس در غیاب او
 2. همکاری با رئیس مؤسسه در امور و فعالیت های اکادمیک
 3. اجراآت قانونی پیرامون تقرر، تثبیت رتبه‌ی علمی، ترفیع علمی و انفکاک اعضای کادر علمی
 4. اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادر های علمی قرار دادی طبق نیاز مندی پوهنحی
 5. سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پلان ها و برنامه های تحصیلات عالی در مؤسسه
 6. طرح و تطبیق پلان ها و برنامه های تحقیقات علمی در مؤسسه
 7. رهبری و نظارت از امور تحقیقات علمی در مؤسسه
 8. رهبری و نظارت از امور نشراتی مؤسسه
 9. طرح پلان کاری شورای علمی مؤسسه و ارایه ی آن در اولین جلسه ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق
 10. ترتیب آجندای جلسات شورای مؤسسه و ثبت فیصله های شورای علمی مؤسسه
 11. تکثیر، توزیع فیصله ها و تصامیم شورای علمی مؤسسه به مراجع ذیربط جهت اجراآت
 12. بررسی و ارزیابی مقرره ها، لایحه ها و طرز العمل های مربوط به بخش اکادمیک مؤسسه و در صورت ضرورت ارایه ی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالا
 13. نظارت و بررسی از امور کتاب خانه ها، بخش های تکنالوژی معلوماتی و انترنتی و اجراآت لازم در مورد تکمیل و تجهیز آنها
 14. ریاست شورای علمی درغیاب رئیس پوهنتون
 15. ریاست از کمیته های مربوط
 16. تسهیل و نظارت از طرح تشکیل اکادمیک در مؤسسه‌ی تحصیلی عالی مربوط
 17. نظارت از امور و فعالیت های دفتر های مربوط به معاونیت علمی
 18. ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهادات جهت عیار نمودن آن با ایجابات زمان و معیار های بین المللی
 19. نظارت از انکشاف، بازنگری و تطبیق نصاب درسی در پوهنحی ها
 20. ارایه‌ی گزارش از اجراآت و فعالیت های سالانه‌ی معاونیت علمی به ریاست و شورای علمی مؤسسه
 21. نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی تحصیلات عالی در بخش اکادمیک
 22. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی ساحوی محصلان
 23. تهیه و ترتیب آمار و احصائیه های مربوط به اعضای کادر علمی و سایر موارد اکادمیک
 24. تسهیل و همکاری در ساختن پلان ستراتیژیک اکادمیک مؤسسه‌ی تحصیلات عالی مربوط
 25. سایر وظایف که مطابق قانون به معاون تعلق میگیرند

پوهنیار سید شیر آقا هاشمی

معاون علمی و امور محصلان

لایحه ی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی

ماده ی دوازدهم: معاون امور محصلان مؤسسه ی تحصیلات عالی وظایف آتی را انجام میدهد:

 1. همکاری با رئیس مؤسسه در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امور محصلان
 2. نظارت و رهبری و فعالیت ها از امور نهاد های مربوط به معاونیت امور محصلان
 3. اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در پوهنحی ها
 4. ارزیابی و بررسی مقرره ها، لایحه ها و طرز العمل های مربوط به محصلان و در صورت ضرورت تهیه‌ی طرح و پیشنهاد آن به مراجع بالایی
 5. نظارت از امتحانات در وقت پیش بینی شده در لایحه‌ی امتحانات
 6. طرح تقویم اکادمیک سالانه‌ی موسسه و ارسال به موقع آن غرض تصویب به شورای علمی موسسه
 7. اجررآت لازم پیرامون پذیرش محصلان نو شمول، ثبت نتایج محصلان، تأجیل اکادمیک، تثبیت محرومان امتحان و انفکاک محصلان غایب و ناکام مطابق به معیار های پذیرفته شده
 8. طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت های آموزش اجتماعی و عام المنفعه به همکاری معاون اداری
 9. تکمیل آمار و احصائیه‌ی مربوط به محصلان
 10. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کار های عملی- ساحوی محصلان
 11. ریاست از کمیته های مربوط
 12. اجراآت ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها، تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکریپت
 13. تهیه و توزیع کارت هویت به محصلان و جمع آوری آن پس از فراغت
 14. طرح و تطبیق لایحه نظم و دسیپلین
 15. ارایه گزارش از فعالیت های سالانه به ریاست و شورای علمی مؤسسه
 16. سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی در بخش محصلان
 17. سایر وظایف که طبق قوانین  و اصول جاری به او تفویض می شوند
 18. در آن شمار مؤسسات تحصیلات عالی که معاون امور محصلان در تشکیل آن و جود ندارد، وظایف معاون امور محصلان توسط معاون علمی مؤسسه اجرا می گردد.

 

User account menu