معاونیت امور علمی

معاونیت امور علمی

معاونیت امورعلمی یکی از بست‌های مهم و کلیدی در امور علمی مؤسسه ی تحصیلات عالی غور است. بست معاونیت امور علمی در سال 1394هـ.ش. در چوکات تشکیلاتی مؤسسه تحصیلات عالی غور تحت نام (معاونیت علمی و امور محصلان) منظور گردیده است که متصدی آن علاوه بر فعالیت‌های امور علمی، ریاست و برخی از آمریت‌ها را نیز به عهده دارد. فعالیت‌های عمده معاونیت امور علمی اجرای وظایف ریاست در غیاب رئیس مؤسسه، اجراآت اصولی و اکادمیک در رابطه به استخدام کادرهای علمی قراردادی طبق نیازمندی پوهنحی‌ها، طرح وتطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تحقیقات علمی در مؤسسه، رهبری و نظارت از امور نشراتی و مجله‌ی تحقیقات علمی مؤسسه، طرح کار پلان شورای علمی مؤسسه و ارایة آن در اولین جلسه‌ی شورای علمی در آغاز هر سال به منظور تصویب و تطبیق آن، بررسی و ارزیابی مقرره‌ها، لایحه‌ها و طرزالعمل‌های بخش اکادمیک مؤسسه و در صورت ضرورت ارایةی طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مراجع بالا، ارزیابی نصاب درسی و طرح پیشنهاد جهت عیار نمودن آن با تقاضای روز و معیارهای بین‌المللی، فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای کارهای عملی ساحوی محصلان و سایر وظایفی که مطابق قانون به معاونیت امورعلمی تعلق می‌گیرد است.

تمام برنامه‌های علمی مؤسسه تحصیلات عالی غور از نظر تشکیلاتی تحت مدیریت معاونیت علمی قرار دارد؛ بر علاوة برنامه‌های علمی که شامل برنامه‌های لیسانس می‌شود؛ تعداد از آمریت‌ّها نیز تحت اداره‌ی معاونیت علمی است؛ البته در پوهنحی‌ها در سطح لیسانس فعالیت های علمی خویش را پیش می‌برند که برنامه لیسانس در چوکات پوهنحی مربوطه معرفی شده است.

User account menu