در باره پوهنحی زراعت

 

مقدمه :

 در عصر جدید و در کشاکش رقابت بین جوامع، کشورها در تلاش هستند تا نقش تحصیلات به ویژه تحصیلات عالی را در توسعه ملی و ارتقای دانش و تکنالوژی مورد توجه قرار دهند. از این رو می توان گفت نقش تحصیلات عالی در توسعه یک کشور اجتناب ناپذیر است. امروزه با توجه به شرایط موجود در کشورها باید به این مهم اشاره کرد که یکی از پر ارزش ترین منابعی که جوامع در اختیار دارند، پوهنتون ها است زیرا در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حل مسائل و تعیین استراتژی های کلان در سطح ملی توسط پوهنتون و تحصیلکردگان آن انجام شده است و در کشوری که تحصیلات عالی در آن با روش های نوین و با کیفیت تر ارائه شده است، سرعت پیشرفت و توسعه در آن کشور بالاتر بوده است.

 اصلی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه در شرایط متحول کنونی جهان، میزان برخورداری از نیروی انسانی کارا و خلاق است که این خود به میزان برخورداری جوامع، از دانش، تحصیلات و پژوهش بستگی دارد. برتری یک کشور بیش از آن که به منابع طبیعی یا ظرفیت های موجود صنعتی متکی باشد، به میزان بهره مندی آن کشور از علوم و فنون که حاصل توسعه علمی است و نیز به پویای نظام تحصیلات عالی آن کشور وابسته است.

 تحصیلات عالی و توسعه اقتصادی: نظام تحصیلات عالی و پوهنتون ها از دو جهت در توسعه اقتصادی موثرند: یکی از نظر تآمین نیروی انسانی کارامد و یا افزایش کارایی و بهره وری افراد، دوم از نظر گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن تکنالوژی. چون مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره وری و کارایی در سطوح بالای تخصص بر عهده پوهنتون هاست، بنابراین پوهنتون در توسعه اقتصادی نقش زیربنایی دارد.

معرفی پوهنځی زراعت

پوهنځی زراعت در سال (1396) هجری خورشیدی در چوکات موسسه تحصیلات عالی غور با داشتن دو دیپارتمنت به نام علوم نباتی یا اگرانومی و علوم حیوانی تآسیس گردید ، دیپارتمنت های دوگانه تنها دارای صنوف اول می باشند و در هر صنف بطور اوسط (15) محصل که شامل پسران و دختران می باشد، تحت آموزش قرار دارند که بطور اوسط مجموع تمام محصلان پوهنځی زراعت به (30) تن می رسد. اعضای کادر علمی این پوهنځی در حال حاضر به (3) تن میرسد که برخی از آنان در خارج از کشور مصروف تحصیل بوده و برخی دیگر در کنار کارمندان اداری این پوهنځی مصروف خدمت به اولاد وطن بوده و در زمینه نیل به اهداف پوهنځی زراعت از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی ورزند و همیشه در خدمت جامعه خویش قرار دارند

معرفی مختصر دیپارتمنت های پوهنحی زراعت :

  1. دیپارتمنت  اگرانومی ( علوم نباتی):

این دیپارتمنت دارای (2) تن استاد می باشد. یکی از استادان این بخش دارای سویه علمی لیسانس و یکی  شان مصروف تحصیل در سطح ماستری می باشند. اعضای دیپارتمنت کارهای خویش را مطابق قوانین، نصاب، لایحهها و طرزالعملهای وزارت محترم تحصیلات  پیش می برند. دیپارتمنت اگرانومی یک دور محصل فارغ داده است . محصلانی که از این دیپارتمنت فارغ می شوند، شایسته گی لازم را در تدریس مضامین تخصصی وبه سطح پوهنتون ها دارند. درضمن کسانیکه از این رشته فارغ التحصیل شده اند میتوانند در بهبود وضیعت زراعتی کشور نقش عمده را داشته باشند.

  1. دیپارتمنت علوم حیوانی :

 دیپارتمنت علوم حیوانی دارای یک استاد بوده که استاد فوق الذکر مصروف فعالیت های علمی و تدریسی میباشد . دیپارتمنت متذکره یک دور محصل به سویه لیسانس فارغ داده است دیپارتمنت علوم حیوانی  کارهای خویش را مطابق قوانین، نصاب، لایحهها و طرزالعملهای وزارت محترم تحصیلات  انجام میدهد.

استراتیژی تحصیلی

     پوهنځی زراعت موسسه تحصیلات عالی غور فارغان صنوف دوازدهم مکاتب را از طریق امتحان کانکور جذب نموده و بعد از سپری نمودن دوره آموزشی چهار ساله، بسویه لیسانس فارغ می دهد. در دو سال اول که شامل سمستر های اول، دوم، سوم و چهارم می شود، اغلب مضامین مقدماتی و اساسی که تهداب رشته های مختلف زراعت را تشکیل می دهد تدریس می شود درین دوره محصلان باید مضامین تهدابی چون ریاضی، فزیک، کیمیا، انگلیسی تخصصی، کامپیوتر و همچنان مضامین اساسی را جهت آشنایی کامل با سکتور زراعت فراگیرند. در دو سال بعدی (سمستر های پنجم، ششم، هفتم و هشتم) محصلان مطابق به رشته (دیپارتمنت) مربوطه خویش مضامین اختصاصی را بگونه عملی و تیوریکی فرا می گیرند. دانش تیوریکی توسط استادان جوان و با حوصله این پوهنځی به محصلان انتقال میابد و محصلان چانس آن را دارند تا آموخته های علمی خود را در فارم پوهنځی زراعت تطبیق نمایند، بر علاوه فعالیت های عملی نیز توسط استادان این پوهنځی در داخل صنف و یا فارم راه اندازی می گردد. تعدادی از موسسات غیر دولتی نیز در فعالیت های عملی چه در داخل پوهنتون و چه در خارج از محدوده پوهنتون با پوهنځی زراعت همکاری نموده و ارتقای ظرفیت محصلان کمک می نمایند. به اساس تفاهم که با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور و همچنان مرکز تحقیقات زراعتی آن ریاست صورت پذیرفته است همه ساله محصلان پوهنځی زراعت را بشکل انترنشیپ پذیرایی و تحت آموزش های مسلکی قرار می دهند. علاوه بر فراگیری مضامین عمومی، اساسی و تخصصی محصلان باید یک سمینار علمی را در جریان سمستر هفتم و همچنان یک سمینار علمی را در جریان سمستر هشتم تهیه و تحریر نموده و در آخر سمستر در حضورداشت هیآت ژوری و محصلان ارائه و دفاع نمایند. این دو سمینار علمی شرط حتمی فراغت بسویه لیسانس محسوب می شود.

انترنشیپ و سیر علمی

     پوهنځی زراعت همواره تلاش می نماید تا محصلان خویش را در برنامه های انترنشیپ به مؤسسات دولتی و غیر دولتی معرفی نماید تا کار آموخته شده و از فرصت های کاری نیز مستفید گردند. در جریان تحصیل پوهنځی زراعت سعی می کند تا زمینه سیر علمی محصلان را مراکز تحقیقاتی، مراکز تولیدی، فارم های دولتی و غیر دولتی، نمایشگاه ها، فارم های نمایشی و ترویجی ... مساعد سازد. محصلان در برنامه های انترنشیپ با محیط کاری و شیوه کار آشنایی حاصل نموده و جانب دیگر با نهاد های دولتی وغیر دولتی استخدام کننده معرفت حاصل نموده و از چانس کاریابی برخوردار می شوند.

شیوه تدریس و پروسه آموزش

    شیوه فراگیری دانش برای هر مضمون متفاوت و متناسب به نوعیت مضمون انتخاب و بکار گرفته می شود. بصورت از شیوه های لکچر، حل تمرینات، پرسش پاسخ، پاورپاینت، نمایش تصاویر و ویدیو های آموزشی، کار های گروپی، سیر علمی، کار های ساحوی، تطبیقات، آزمایشات عملی بکار گرفته می شود. تا حد امکان سعی می گردد تا شیوه های نوین آموزش جایگزین شیوه های سنتی گردد و محصلان فرصت ابراز نظریات و سهم گیری در پروسه آموزش را بیابند.

شیوه ارزیابی محصلان

     ارزیابی محصلان عمومآ در سه کتگوری صورت می گیرد که شامل ارزیابی روزانه یا دوامدار، امتحانات وسط سمستر و امتحانات نهایی می گردد. برای ارزیابی شیوه های مختلف شفاهی، تحریری، انجام کار خانگی، پروژه و سمینار بکار گرفته می شود. بر علاوه تهیه، تحریر و ارائه (سمینار اول) در سمستر هفتم و (سمینار دوم) در سمستر هشتم که توسط استاد سمینار، استاد رهنما و هیآت ژوری در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وضعیت فعلی پوهنځی زراعت

     در حال حاضر این پوهنځی دارای دو دیپارتمنت بوده و در هر دیپارتمنت صنوف اول موجود می باشد. دیپارتمنت های دو گانه سالانه فارغان صنوف دوازدهم مکاتب را از طریق امتحانات کانکور جذب نموده و پس از سپری نمودن دوره تحصلی چهار ساله بسویه لیسانس فارغ می دهد. اعضای کادر علمی این پوهنځی به (3) تن میرسد که تعدادی در خارج از کشور مصروف تحصیل و تعدادی دیگر در داخل کشور مصروف خدمت درین پوهنځی می باشند. اعضای کادر علمی شامل رئیس، آمرین دیپارتمنت ها و اساتید پوهنځی زراعت می باشد. پرسونل اداری شامل مدیر عمومی تدریسی و مدیر اجرائیه تدریسی و اجیران می باشد. فارم تحقیقاتی این پوهنځی کدام تشکیل رسمی و کارمندان برحال نمی باشد. تعمیر جدید پوهنځی زراعت که از بودجه مالی وزارت تحصیلات عالی جدیدآ اعمار گردیده است عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد و پاره ئی از مشکلات عمده این پوهنځی را مرفوع خواهد ساخت. کمبود بست های کادری و اداری، کمبود تجهیزات مانند میز، چوکی، تخته، مارکر، کمپیوتر لیب، لابراتوار و غیره و عدم برنامه های مشخص ماستری و دوکتورا از مشکلات عمده پوهنځی زراعت می باشد.

رسالت

     رسالت پوهنځی زراعت در چوکات موسسه تحصیلات عالی غور تربیه اشخاص مسلکی، متخصص، کاردان، و مجهز با دانش نوین و متعهد به وطن می باشد که جوابگوی نیازمندی های سکتور زراعت در بخش های علوم نباتی (اگرانومی) و علوم حیوانی کشور بوده و موجب رشد و شگوفایی اقتصادی و رفاه جامعه گردد.

دیدگاه

آموزش قوای بشری متخصص و متعهد به وطن، مجهز به دانش نوین و پابند به ارزش های دینی و ملی که جوابگوی نیامندی های جامعه بوده و موجب رشد، انکشاف و شگوفایی اقتصادی و اجتماعی کشور گردد.

اهداف

1-    تحقیقات علمی، تآلیف کتب درسی و غیر درسی، نشر مقالات علمی و راه اندازی کنفرانس های علمی توسط استادان این پوهنځی.

2-    بهبود کیفیت تدریس و استفاده از مواد درسی جدید، ارزیابی و امتحان به شیوه معیاری

3-    انکشاف و خلاقیت در در تربیه قشر جوان بصورت عملی و نظری در رشته های دوگانه این پوهنځی جهت تولید محصولات زراعتی و مالداری، تحقیقات علمی و ترویج شیوه های جدید علمی و معیاری زراعت و مالداری با در نظرداشت نیازمندی های جامعه.

4-    افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعتی و مالداری جهت رفع نیازمندی های بازار های داخلی و صادر به سایر کشور های خارجی.

5-    جلوگیری از ضایعات و کنترول کیفیت محصولات زراعتی و مالداری جهت تولید محصول با کیفیت عالی و مطابق با معیار های جهانی.

6-    تآمین مسئونیت غذایی در کشور، رفاه عمومی، بهبود وضعیت زندگی هموطنان و ارتقای سطح اقتصاد ملی کشور.

 

User account menu