درباره معاونیت مالی و اد اری

معاونیت مالی و اداری

بست معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی غور بست رتبه(2) رقابتی بوده و شامل تشکیل منظور شده سال مالی 1397 گردیده است.

معاونیت مالی و اداری یک بخش اساسی و مهیم اداره بوده و در تصمیم گیری های مالی و اداری نقش مهم را داردکه مسئول تخنیکی و مسلکی بخش های ذیل می باشد:

 • بخش مالی(مدیریت از اجرای معاشات، مصارفات، تهیه و تدارکات، توزیع اجناس، حفظ و مراقبت از دارایی های اداره).
 • بخش منابع بشری(استخدام کارکنان اداری، مدیریت از ترتیب دفاتر سوانح، ارزیابی اجراآت وظیفوی، مدیریت از دفاتر حاضری پرسونل اداری) که اولین معاون مالی و اداری این موسسه محترم شیرعلی مهدی زاده فرزند عبدالمهدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد تصدی دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات سال 1391،  باشنده اصلی قریه غار الله یار ولسوالی شهرک و  باشنده فعلی مرکز فیروزکوه که از طریق امتحان الکترونکی و رقابت آزاد قرار حکم شماره(789) مورخ 10/4/1398 به حیث معاون مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی غور منظور و تقرر حاصل نمود.

بیوگرافی شیرعلی مهدی زاده معاون مالی و اداری دانشگاه غور.

شیرعلی مهدی زاده فرزند عبدالمهدی ولدیت ملا محمد سرور بتاریخ 19/3/1365 هجری شمسی مطابق 9/6/1986 م در قریه غار الله یار ولسوالی شهرک ولایت غور در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود. تعلیمات ابتدائی الی صنف هفتم در مکتب لیسه ذکور الله یار و دوره ثانوی و بکلوریا خویش را (از صنف هشتم الی دوازدهم) در لیسه سلطان علاوالدین غوری در سال 1387 هجری شمسی به پایان رسانیده سپس در سال 1388 با کسب(275) نمره شامل دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات گردید که بعد از چهار سال زحمت در سال 1391 از رشته اقتصاد تصدی دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات به درجه اعلی فارغ التحصیل گردید. قابل ذکر است که موصوف در فصول زمستان دوره تحصیل خود، برای اطفال مردم  در قراه و قصبات کورس های آموزشی در مضامین طبعی(فزیک، ریاضی، کیمیا) و زبان(انگلیسی و پشتو) تدویر میکرد و از لیاقت، صداقت و شهرت فوق العاده برخور دار بود و نام شان در آن وقت در مناطق الله یار مشهور شده بود.

موصوف بعد از ختم تحصیل خود برای مدت چهارنیم ماه در سال 1392 به صفت مبلغ آگاهی عامه ولسوالی شهرک در کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غور در دور ترین و نا امن ترین نکات ایفای وظیفه نموده است.

موصوف از طریق رقابت آزاد قرار حکم شماره(446) مورخ 24/6/1392 در بست(5) بحیث مدیرمالی و اداری ریاست اقتصاد ولایت غور تقرر حاصل نمود که مدت (3) سال و (9) ماه و 18 روز الی تاریخ 12/4/1396 در بست متذکره صادقانه و با موفقیت کامل ایفای وظیفه نموده است. قابل یاد آوری است که بست(4) مدیریت عمومی مالی و اداری ریاست اقتصاد غور برای مدت 3 سال خالی مانده بود که طی همین سه سال تمام مکلفیت های بست متذکره را صادقانه و موفقانه اجراء و انجام داد  تا اینکه ریاست اقتصاد غور بست متذکره را به اعلان رقابتی سپرد که باز هم موصوف  از طریق رقابت آزاد ذریعه حکم شماره(508) مورخ 12/4/1396 در بست(4) بحیث مدیر عمومی مالی و اداری ریاست اقتصاد غورتقرر حاصل نمود و در بست یاد شده  برای مدت(2) سال خدمت کرد.

  دست آورد های آن در ریاست اقتصاد غور عبارت ازترتیب و تنظیم دفاتر سوانح برای کارکنان، ارزیابی اجراآت وظیفوی امتحانی و سالانه کارکنان در وقت آن، سرسبزی و غرس گل های زینتی(مرسل) در صحن ریاست اقتصاد، تکمیل دو بار پروسه لیلام(چون یک تعداد موسسات که منحل می شدند اجناس قابل استفاده و غیر قابل استفاده خویش را به ریاست اقتصاد تسلیم میدادند که بعد از طی مراحل قانونی اجناس غیر قابل استفاده لیلام میگردید)، پاسخ دهی استعلام های مفتشین داخلی در سه مرحله  و نیز در بخش های تدارکاتی بحیث هیئت آفرگشایی و ارزیابی در سطح ولایت نقش فعال داشته است.

سپس از طریق رقابت آزاد، امتحان الکترونیکی را موفقانه سپری نمود و قرار حکم شماره(789) مورخ 10/4/1398 در بست رتبه (2) بحیث اولین معاون مالی و اداری دانشگاه غور مقرر و رسماً به این سمت توظیف شد و اکنون به عنوان یک عضو ارشد هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی غور در عرصه ترتیب پلان های تدارکاتی، تطبیق پلان های استراتژیک، انکشاف اجتماعی و اقتصادی  این نهاد علمی و اکادمیک جهت رشد و پویایی جامعه  سعی و تلاش مینماید که میتوان دست آورد های آن را  تا کنون  بصورت مفصل در اینجا یاد آوری کرد:

 • استفاده از فورم های معیاری در بخش های مالی و حسابی.
 • تنظیم جدول تعینات بست ها و پیشنهادات مکررجهت حل مشکلات و منظوری تشکیلات ریاست پوهنحی زراعت و سه دیپارتمنت(پشتو، تاریخ و روانشناسی) پوهنحی تعلیم و تربیه این موسسه.
 • تلاش و انعکاس مشکلات بخش تشکیل که خوشبختانه سبب افزودی(42) بست کادری و اداری در تشکیل سال مالی 1399 این موسسه گردید.
 • بایومتریک کارکنان اداری.
 • استخدام(5) تن کارمند  و (6) تن کارکن خدماتی از طریق رقابت آزاد که از جمله یک تن کارکن خدماتی از طبقه اناث می باشد.
 • استخدام (4) بست رتبه 5 از طریق امتحان جمعی(کانکور) که از جمله(2) تن کارمند زن است.
 • ترتیب و تنظیم دفاتر سوانح کارکنان و استادان موسسه در فایل های مشخص.
 • ترتیب پلان ارزیابی اجراآت وظیفوی و ارزیابی(امتحانی/ سالانه) اجراآت کارکنان در وقت معین آن.
 • پیشنهادات مکرر در بخش های انکشافی و زیربناهی موسسه.
 • تهیه و خریداری تجهیزات دفتری در بخش های مختلف برای شعبات موسسه.
 • تکمیل پروسه لیلام برای اولین بار در این موسسه.
 • ترتیب اسناد تخنیکی جهت خریداری یک پایه جنراتور120 کیلووات از طریق وزارت.
 • غرس بیش از 600 اصله نهال مختلف النوع در ساحات مربوطه این موسسه.
 • خریداری چندین پایه سولر جهت آبیاری و سرسبزی.
 • اعلان مزائیده پارکینگ وسایط و دکان فوتوکاپی این موسسه برای اولین بار.
 • ترتیب پلان های تدارکاتی و بودجوی و تطبیق پلان های مبارزه علیه فساداری، مبارزه علیه مواد مخدر و جلوگیری از آلودگی آب و هوا و ارسال گزارشات بطور ربعوار و سالانه.

در یک نهاد علمی جدیدالتاسیس دست آورد های فوق اگرچه ناچیز است اما! در سطح یک نهاد علمی نو تاسیس دست آرود های بزرگی محسوب خواهد شد.

 

تاریخچه

موسسه تحصیلات عالی غور در سال1391هه.خ از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی به هدف رشد و انکشاف تعلیم وتربیه، تحقیق و نو آوری در عرصه تکنالوژی، انکشاف علوم معاصر و ارایه خدمات تحصیلی معیاری برای جوانان افغانستان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تاسیس شده است. با عطف توجه به تاریخ غنی و تمدن درخشان ولایت باستانی غور این موسسه به‌نام( موسسه تحصیلات عالی غور) مسمی گردیده است.

    در ابتدا این موسسه تحصیلی با دو دیپارتمنت(ریاضی فزیک) و (کیمیا بیولوژی) در تشکیل پوهنحی تعلیم و تربیه فعالیت‌های اکادمیک را آغاز نمود. در سال 1396هه.خ پوهنحی زراعت با دو دیپارتمنت در تشکیل این نهاد اکادمیک منظور گردید. در سال 1398ه.ش پوهنحی کمپیوتر ساینس با دو دیپارتمنت نیز از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی منظور گردیده است.

     موسسه تحصیلات عالی غور  بصورت تدریجی انکشاف نموده که تا اکنون  پوهنحی تعلیم و تربیه دارای یازده(۱۱) رشته تحصیلی(دری، انگلیسی، ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تعلیمات اسلامی، کمپیوترساینس، تاریخ، روان‌شناسی و پشتو)، پوهنحی زراعت دارای دو دیپارتمنت(اگرانومی و علوم حیوانی) و پوهنحی کمپیوتر ساینس نیز دارای دو دیپارتمنت(سیستم‌های معلوماتی و انجنیری شبکه) می‌باشند.

نگاهی به وضعیت فعلی و داشته های این موسسه.

موسسه تحصیلات عالی غورجدیداً تاسیس و بحیث یک نهاد اکادمیک و علمی در سال ۱۳۹۱ در زمان وزارت سرور دانش وزیر تحصیلات عالی افغانستان و با فرمان رئیس‌جمهور حامد کرزی منظور و به فعالیت خود را در چوکات پوهنحی تعلیم و تربیه با دو دیپارتمنت(ریاضی و فزیک- کیمیا و بیولوژی آغاز نمود که در تشکیل خویش دارایی(..) بست (..) کادری و(..) بست اداری بود که روسای آن از آغاز فعالیت تا کنون قرار شرح زیر است:

 1. بخش تشکیل
 • در سال های(1397 1398) دارایی(69)بست از جمله(41) بست کادری(28) بست اداری.
 • در سال 1399 الی اکنون دارایی(111) بست از جمله(71) بست کادری و (40) بست اداری(شش بست2، پانزده بست3 آمریت، پنجا و هفت بست 4مدیریت عمومی و استاد، دوازده بست5، شش بست 7 و پانزده بست8) که از جمله(40) بست اداری یک بست رتبه(2) معاونیت مالی و اداری، (6 بست مدیریت عمومی، 12 بست مدیریت، 21 بست کارکن خدماتی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

Description: E:\اجراآت سال مالی 1400\منابع بشری\تشکیل\تشکیل سال1397\20190730-111100_p9.jpg

 1. در بخش کتابخانه

 در مجموع(3425) جلد کتاب در کتابخانه موجود می باشد که شامل بخش های ذیل میگردد:

 • ادبیات دری(966) جلد کتاب.                        - روانشناسی(165) جلد.
 • اجتماعیات(307) جلد.                                 - فزیک(105) جلد
 • زراعت(383) جلد                                       - کیمیا(97) جلد.
 • ریاضی(333) جلد.                                      - اقتصاد(75)جلد
 • بیولوژی(222)جلد                                     - انجنیری(97) جلد
 • حقوق(66) جلد                                         - علوم دینی(469) جلد.
 • عربی(31)جلد.                                           - ادبیات پشتو(51)جلد.
 • علوم سیاسی(58) جلد.

  در مجموع(114) جلد مجله از دانشگاه های کشور از سال 1395 تا کنون به کتابخانه بطور رسمی و غیررسمی مواصلت ورزیده و در دیتابیس مجلات ثبت گردیده است.

 1. در بخش وسایط

موسسه تحصیلات عالی غور از شهر به فاصله بیشتر از ده کیلومتر موقعیت دارد و از تسهیلات ترانسپورتی و برق شهری محروم می باشد­

 • این موسسه دارایی(4) عراده وسایط فعال و استفاده شده(دو عراده موتر نوع کاستر4 سلندر و 6 سلندر، یک عراده موتر نوع تویوتا پیکپ و یک عراده نوع صرف 2ال) می باشد.
 • یک پایه جنراتور 40 کیلووات و یک پایه جنراتورPerkins  120 کیلووات که از طرف وزارت تحصیلات عالی خریداری گردیده است.
 1. بخش جایداد ها

موسسه تحصیلات عالی غور دارایی(100) جریب زمین(یک قطعه 30 جیرب و قطعه دیگر آن 70 جریب) است که در  دهن قریه تله، پوزه لیچ، به فاصله 10 کیلومتری شهر فیروزکوه ولایت غور اخذ موقعیت نموده و از طرف مردم تله ها هبه یا بخشش گردیده  و توسط قباله و یا سند نمبر 10134  مورخ 8/3/1391 به جمع این موسسه قید گردیده است.

 1. بخش زیربنا ها
 • موسسه تحصیلات عالی غورداری دو بلاک(ساختمان) تعمیر لیلیه اناث بوده که قبلاً با مبلغ(45) میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر تمویل و توسط شرکت ساختمانی تابش امید تطبیق و اعمار شده است که هرکدام دارای (دو منزل، 29 اطاق، 10 تشناب، یک اطاق کنفرانس) می باشند.
 • پروژه اعمار تعمیرتدریسی پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی غور در سه منزل تقریباً با ظرفیت(84) اتاق، توسط شرکت ریاست تصدی خانه سازی  از بودجه دولت افغانستان اعمار میگردد که فعلاً تحت کار است.
 • تعمیرتدریسی و الحاقیه موسسه تحصیلات عالی غور که تعمیر تدریسی در سه منزل و الحاقیه در دو منزل تحت کار است و توسط شرکت ساختمانی ترست گرو بلدتیک از کمک های  سفارت کشورهندوستان وبودجه دولت تمویل میگردد.

User account menu